ZOROASTRIANISM RELIGION IN AZERBAIJAN AND ITS REFLECTIONS FROM PAST TO PRESENT
(AZERBAYCAN’DA ZERDÜŞTLÜK DİNİ VE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YANSIMALARI )

Yazar : Gudrat Aydamirov    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 13
Sayfa : 21-35
    


Abstract

In this article, it is aimed to examine the religion of Zoroastrianism which dates back thousands of years, and its ties with Azerbaijan. Zoroastrianism is a religion created in the 7th century BC. It is accepted that the prophet Zoroaster, the creator of this religion, was born in Azerbaijan in 628 BC. Today, Zoroastrianism is the most ancient monotheistic religion among the religions worshiped. There is a great deal of extensive research on Zoroastrianism, but not much has been mentioned about its ties to Azerbaijan. Zoroastrianism is most widespread in Azerbaijan, Iran and Central Asian regions. This religion has been in struggle for a long time with the religions of Christianity and Islam which were created later and tried to spread in this region. Zoroastrianism gradually declined and disappeared after Islam became the widespread religion, but it never disappeared. The person who introduced Zoroastrianism to Europe with the article he published in 1771 was the French scientist Anketil Düperron. Zoroastrianism had very frequent relations with Azerbaijan. Azerbaijan lands have always been sacred to Zoroastrians and all Zoroastrians have shown great respect to these lands. In fact, the respect of the Sassanid rulers here can answer many things. Today, although there is no one who worships Zoroastrianism in official sources in the Republic of Azerbaijan, the important Zoroastrian here Ateshgahs are visited by Zoroastrians from different parts of the world. Although Zoroastrianism is not a widespread religion today, it still has an influence today.Keywords
Zoroastrianism, Azerbaijan, Zoroastrianism in Azerbaijan, Avesta, Ateshgah_

Özet

Bu makalede tarihi binlerce yıl önceye uzanmakta olan Zerdüştlük dini ve bu dinin Azerbaycan’la olan bağlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Zerdüştlük M.Ö. VII. asırda yaranmış bir dindir. Bu dinin yaratıcısı olan Zerdüşt peygamberin M.Ö. 628 yılında geçmiş Azerbaycan topraklarında doğulduğu kabul edilir. Zerdüştlük bugün tapınılan dinler arasında en kadim tek tanrılı dindir. Zerdüştlükle ilgili kapsamlı birçok araştırma vardır ama Azerbaycan’la olan bağları konusuna çok fazla değinilmemiştir. Zerdüştlük en fazla Azerbaycan, İran ve Orta Asya bölgelerinde yayılmıştır. Bu din sonradan yaranan ve bu bölgede yayılmaya çalışılan Hristiyanlık ve İslam dinleri ile uzun süre mücadele içinde olmuştur. Zerdüştlük İslam’ın yaygın din haline gelmesinden sonra yavaş yavaş azalmaya ve yok olmaya doğru gitti, ama asla yok olmadı. Zerdüştlüğü 1771 yılında Avrupa’ya yayınladığı yazıyla tanıdan kişi Fransız bilim insanı Anketil Düperron olmuştur. Azerbaycan’la Zerdüştlüğün çok sık ilişkileri olmuştur. Azerbaycan toprakları zerdüştler için her zaman mukaddes olmuş ve bütün zerdüştler bu topraklara büyük saygısı göstermiştir. Esasen Sasani hükümdarlarının buraya olan saygısı birçok şeyi cevaplayacak niteliktedir. Günümüzde Azerbaycan Cumhuriyetinde resmi kaynaklarda Zerdüştlüğe tapan hiç kimse olmasa da burada bulunan önemli ateşgelere dünyanın farklı yerlerinden olan zerdüştler ziyarete gelmektedirler. Zerdüştlük ne kadar günümüzde yaygın din olmasa da tarihte bıraktığı izlerin günümüze bile etkisi vardır.Anahtar Kelimeler
Anahtar Sözclükler: Zerdüştlük, Azerbaycan, Azerbaycan’da Zerdüştlük, Avesta, Ateşgah.