SAFE FOOD AND GOOD HYGIENE PRACTICES OF EMPLOYEES IN CONVECTIONAL KITCHENS OF FOOD AND BEVERAGE BUSINESSES: THE CASE OF KASTAMONU
(YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİNİN KONVEKSİYONEL MUTFAKLARINDA İŞGÖRENLERIN GÜVENİLİR GIDA VE İYİ HİJYEN UYGULAMALARI: KASTAMONU ÖRNEĞİ )

Yazar : Label    Label
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 13
Sayfa : 1-10
    


Abstract

The study was carried out using the face-to-face interview method with the technique of interviewing participants with cooks working in residential food and beverage establishments operating in Kastamonu and having conventional kitchens. The data of the study prepared using the qualitative research method are made up of cooks aged 30-50 dec reside in Kastamonu and participate in the study voluntarily. According to the research findings, participants' sensitivity to food safety is at a certain level, when it comes to kitchen hygiene, they pay attention to chopping boards, countertops and cabinets, they are constantly in control of cross-contamination, HACCP (Hazard Analysis And Critical Control PointsHazard Analysis and Critical Control Points) is a term that some participants do not know about, although it is not known that they are active in practice, it has been reported that some enterprises are providing hygiene training to newly started personnel and that the Covit19 pandemic process has caused very big changes in food safety and good hygiene practices applied in conventional kitchens.Keywords
Hygiene and Sanitation, Food Safety, HACCP

Özet

Çalışma Kastamonu’da faaliyet gösteren ve konveksiyonel mutfağa sahip olan konaklamalı yiyecek-içecek işletmelerinde iş gören olarak görev yapan aşçılarla yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak katılımcıların görüşlerinin alınması tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma yöntemi kullanılarak hazırlanan araştırmanın verilerini Kastamonu’da ikamet eden ve çalışmaya gönüllü olarak katılım sağlayan 30-50 yaş arası aşçılar oluşturmaktadır. Araştırma bulgularına göre katılımcıların gıda güvenliği konusunda ki hassasiyetlerinin belirli bir düzeyde olduğu, Mutfak hijyeni konusunda doğrama tahtaları, tezgahlar ve dolaplara dikkat ettikleri, Çapraz bulaşma konusunda devamlı kontrollü oldukları, HACCP (Hazard Analysis And Critical Control Points-Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) konusunda bazı katılımcıların bilgi sahibi olmadığı terim olarak bilinmiyor olsa da uygulamada faal oldukları, bazı işletmelerin yeni başlayan personele hijyen eğitimi verdikleri ve Covit19 pandemi sürecinin konveksiyonel mutfaklarda uygulanan gıda güvenliği ve iyi hijyen uygulamaları konusunda çok büyük değişikliklere neden olduğu bilgilerine ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Hijyen ve Sanitasyon, Gıda güvenliği, HACCP.